Dofinansowane STAŻE – informacja dla PRACODAWCÓW

Czym są staże, które Państwu oferujemy wraz z dofinansowaniem

Staże w naszym projekcie są mało ryzykownym, wygodnym i korzystnym finansowo dla firmy sposobem pozyskania utalentowanych, młodych ludzi w branżach techniczno-zawodowych

Co uzyskuje firma przyjmująca na staż

Firma może liczyć na:

– uczniów, kończących technika, którzy są wspaniałym materiałem na wartościowych pracowników, gdyż:

  •  zostali starannie wybrani do programu spośród znacznie większej liczby zainteresowanych, przez dyrekcję i grono pedagogiczne w swoich szkołach oraz zespół zarządzający projektem
  •  są elitą 3 specjalistycznych szkół zawodowych o profilu elektryczno-energetyczno-budowlanym
  •  przeszli w 2018 roku specjalistyczny kurs zawodowy, po którym uzyskali dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia państwowe, potwierdzone zdanymi egzaminami

– korzyści finansowe

  •  za każdego przyjętego stażystę firma uzyskuje refundację z tytułu przyznanego uczniowi stypendium stażowego w wysokości 1400 zł brutto/miesiąc
  •  pracownik firmy, pełniący rolę opiekuna stażu, uzyskuje dodatek do wysokości 10% wynagrodzenia etatowego (ew. do 5 000 zł brutto jako ekwiwalent urlopowy przy przyjęciu przez firmę 3-6 stażystów i sprawowania przez wyznaczonego pracownika opieki bez świadczenia przez niego pracy w okresie stażu)
  •  firma może uzyskać dodatkową kwotę do 2 000 PLN brutto, z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na wyposażenie, które będzie wykorzystywane w trakcie stażu (kwota może ulec pomnożeniu w przypadku przyjęcia większej liczby stażystów)  

 

STAŻE – ogólne zasady przyjmowania uczniów na staże przez pracodawców

Więcej informacji:

Kim są stażyści – gdzie się uczą, jakie szkoły kończą i gdzie mieszkają:

– Stażami objęci są uczniowie 3 profilowanych techników z obszaru wałbrzysko-świdnickiego:  Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk w Wałbrzychu, Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu, Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy

Profil zawodowy uczniów/stażystów:

technik elektryk, technik elektronik, technik energetyk, technik OŹE, monter sieci, instalacji  i urządzeń sanitarnych, technik budownictwa, technik mechatronik

 

Wiek stażystów

Uczniowie przystępujący do staży będą mieć ukończone 18 lat (w wyjątkowych przypadkach, stażyści będą kończyć 18 lat w 2018 lub 2019 roku). Stażyści są uczniami dwóch ostatnich klas, część z nich w momencie rozpoczęcia stażu będzie już poi ukończeniu szkoły.   

 

Umiejętności i wiedza stażystów

– Uczniowie, zanim trafią na staże, przechodzą cykl dodatkowych, specjalistycznych szkoleń i zajęć warsztatowych, realizowanych w formule pozaszkolnej (w formie sesji weekendowych). Zajęcia obejmują zagadnienia elektrotechniki, energetyki bazującej na urządzeniach grzewczych i elektrycznych oraz technologii budownictwa niskoenergetycznego.

– Szkolenia prowadzone są przez ekspertów-praktyków; odbywają się w Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy, jednym z najnowocześniejszych w Polsce ośrodków praktycznych szkoleń zawodowych.

– Uczniowie kończą szkolenia przystępując do egzaminu państwowego, w wyniku którego uzyskują certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego potwierdzające kwalifikacje w zakresie urządzeń energetyki odnawialnej i/lub świadectwa SEP/SPE w zakresie eksploatacji instalacji energetycznych i grzewczych  do 1 kV

Kiedy mogą być organizowane staże

Staże mogą być organizowane w okresie letnim (od czerwca do końca sierpnia). Pierwsza tura staży zaplanowana jest na rok 2018, druga na 2019.

Jak długo trwają staże

Staże trwają 150 godzin, czyli 1 miesiąc

Wymogi wobec firmy, przyjmującej stażystę

– sporządzenie zapotrzebowania na stażystę/ów

– przygotowanie planu stażu (typ pracy, którą będzie wykonywał stażysta) oraz wyposażenia stanowisk stażowych pod refundację z projektu

– wskazanie opiekuna stażu, który jest etatowym pracownikiem firmy i który będzie nadzorował przebieg stażu oraz sporządzi krótkie sprawozdanie po zakończonym stażu/stażach

– podpisanie umowy stażowej, precyzującej prawa, obowiązki i wymogi stron; umowa ma charakter trójstronny i jest zawierana pomiędzy pracodawcą, stażystą (=uczestnikiem projektu) oraz realizatorem projektu (=liderem projektu), zapewniającym dofinansowanie staży

Jak firma może zgłosić zapotrzebowanie na stażystę/ów?

 

Kto jest organizatorem projektu?

OTS Wolna Przedsiębiorczość-Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy.  Więcej informacji zob. w zakładce O NAS

 

Regulamin staży

Załącznik nr 1 Lista obecności

CEL


DLA KOGO


 

TERMINY

 

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE INTELIGENTNEGO BUDOWNICTWA