Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość – Centrum Technologii Energetycznych

Koordynator:   

OTS Wolna Przedsiębiorczość

ul. Stalowa 2, 58-100 Świdnica

e-mail: Biuro@fea.pl

tel. 74 645 01 31

http://cte.fea.pl/Klaster-CTE

Info nt Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy:

Centrum Technologii Energetycznych to organizacja inżyniersko-doradcza, działająca w ramach Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość. CTE specjalizuje się w wykorzystaniu technologii energooszczędnych i odnawialnych źródeł energii w Polsce. Dysponuje niezwykłym supernowoczesnym obiektem w Świdnicy. W tym liczącym 1200m2 budynku CTE testuje nowatorskie rozwiązania w zakresie energooszczędności i generacji energii z własnych źródeł (łącznie 12 różnych technologii). Posiada własną badawczą instalację fotowoltaiczną z 14 typami systemów PV pierwszej i drugiej generacji. Dysponuje też własną pracownią projektową Domy Czystej Energii, która projektuje od podstaw budynki niskoenergetyczne (mieszkalne i usługowe), z kompletnym doborem instalacji energetycznych w oparciu o rozwiązania zweryfikowanie na obiekcie CTE. Usługi CTE są realizowane w oparciu o interdyscyplinarny zespół projektowy złożony z 45 specjalistów praktyków, inżynierów i naukowców (w tym 14 ekspertów z Politechniki Wrocławskiej). Zespół tworzą architekci, fizycy budowli, instalatorzy, projektanci, energetycy, specjaliści od małych instalacji OŹE oraz systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych i mikrobiologii, a także ekonomiści i eksperci od pozyskiwania funduszy europejskich i krajowych na inwestycje.

CTE łączy doradztwo projektowo-inżynierskie z pozyskiwaniem finansowania ze środków unijnych.

Projekty i inicjatywy w trakcie realizacji

· Centrum Technologii Energetycznych – to swoiste laboratorium nowych technologii budownictwa energooszczędnego i technologii generowania zielonej energii dla budynku z własnych źródeł, jedna z bardziej innowacyjnych inwestycji w Polsce, przy okazji obiekt badawczo-rozwojowy dla kilkudziesięciu firm skupionych w grupie klastrowej noszącej również nazwę Centrum Technologii Energetycznych. Służy wprowadzaniu nowych technologii na rynku z wykorzystaniem nowego, klastrowego modelu biznesowego. Projekt jest wynikiem partnerstwa zawiązanego z Politechniką Wrocławską, Województwem Dolnośląskim i miastem Świdnica.

· Współpraca nauka-przemysł: interdyscyplinarne zespoły naukowców i praktyków. W skład zespołów wchodzi 45 specjalistów, w tym 14 ekspertów z Politechniki Wrocławskiej. Zespół tworzą architekci, fizycy budowli, instalatorzy, projektanci, energetycy, specjaliści od małych instalacji OŹE oraz systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych i mikrobiologii, a także ekonomiści i eksperci od pozyskiwania finansowania. Obecnie funkcjonują trzy ponadbranżowe Zespoły: „Energooszczędne budynki”, „Mikrogeneracja w budynkach”, „Projekty generacji rozproszonej”.

· Projekt „CTE – w stronę specjalizacji fotowoltaicznej” (częściowe dofinansowanie w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.2). To jeden z najambitniejszych obecnie realizowanych w Polsce projektów demonstracyjno-badawczych dot. technologii fotowoltaicznych. Jest to projekt inwestycyjny, którego celem jest utworzenie wiodącego w Polsce centrum kompetencji nt technologii PV, wraz z zapleczem technologiczno-badawczym oraz bazą ekspercką w zakresie rozwoju innowacyjnych systemów monitoringowych PV, doradztwa technologicznego i ekonomiczno-finansowego, projektowania systemów, tworzenia standardów technicznych i jakościowych dla technologii PV w Polsce.

· Centrum Transferu Technologii (CTT) w Świdnicy. CTT tworzy grupa inżynierów i konsultantów, aktywnie poszukująca nowatorskich sposobów wprowadzania technologii na rynek, które służą promocji firm z Klastra CTE, promocji technologii oraz wspólnie wypracowanych rozwiązań modelowych budynków niskoenergetycznych. Zespół CTT także pomaga inwestorom i przedsiębiorstwom w pozyskaniu finansowania na wdrażanie innowacyjnych technologii. CTT uczestniczy również w realizacji zaawansowanych usług proinnowacyjnych (audyty technologiczne przedsiębiorstw, usługi transferu technologii, komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w jednostkach naukowo-badawczych, formułowanie koncepcji zintegrowanych projektów technologicznych od pomysłu poprzez biznes plan, pozyskanie finansowania aż do wdrożenia rynkowego, ocena czystości patentowej, ocena potencjału rynkowego dla nowych technologii, aktywne metody promocji innowacji).

· Audyty energetyczne w MŚP – od oceny do oszczędności i dotacji ( wielkoskalowy projekt w trakcie realizacji (2014-2015): Audyty dla 220 małych i średnich firm w całej Polsce. Zakres: ocena możliwości wykorzystania OŹE, audyty budynków, źródeł energii i procesów technologicznych, wraz z rekomendacjami rozwiązań i urządzeń, wyliczeniem opłacalności oraz doborem źródeł finansowania.

· Dobry adres dla firm i inwestorów, zainteresowanych obniżaniem zużycia energii i wykorzystaniem OŹE.

· Celem testów w obiekcie badawczo-rozwojowym CTE jest dostarczenie inwestorom oraz przedsiębiorstwom obiektywnej i zweryfikowanej wiedzy, niezbędnej do podjęcia decyzji o wyborze urządzeń i rozwiązań, pozwalających w sposób racjonalny energię oszczędzać, a także wytwarzać ją z własnych, lokalnie dostępnych źródeł.

· Budynek-elektrociepłownia, czyli pokaz działania nowoczesnych technologii energetycznych w praktyce

zainstalowane w budynku CTE urządzenia to m.in.: panele PV, kolektory słoneczne, pompy ciepła, system regeneracji dolnego źródła pompy ciepła, kocioł biomasowy, gruntowy wymiennik ciepła, 3 centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne z wysokosprawnym odzyskiem ciepła,, 2 niezależne systemy dystrybucji ciepła i chłodu.

· Ilustracja budownictwa i projektowania niskoenergetycznego

CTE to wizytówka racjonalnego ekonomicznie budownictwa energooszczędnego i projektowania zintegrowanego. Zapotrzebowanie na energię użytkowa budynku CTE wynosi 37 KWh/m2/rok (dwukrotnie mniej niż przewidują nowe, mające obowiązywać od 2014 roku warunki techniczne). Jest to wynik nie tylko doboru materiałów i urządzeń, w tym systemu docieplenia czy radykalnie energooszczędnych okien. To także efekt doświadczeń gromadzonych przez wiele lat, wykorzystania elementów projektowania pasywnego, włączenia od początku do zespołu projektowego nie tylko architektów, ale także instalatorów, energetyków, automatyków, fizyków budowli i wykonawców budowlanych oraz niezwykle wymagającego poligonu wykonawczego, na którym poradzili sobie tylko wykonawcy o najwyższych standardach jakościowych.

· Energia pod kontrolą, czyli BEMS

Building Energy Management System (BEMS) to zaawansowany, elektroniczny system zarządzania energią i instalacjami budynku, będący autorskim rozwiązaniem grupy energetyków, informatyków i automatyków pracujących na rzecz CTE. BEMS stanowi krwiobieg informacyjny budynku CTE i pozwala w nim sterować pracą urządzeń i technologii energetycznych, a także dobierać optymalne ich konfiguracje oraz parametry pracy, adekwatnie do warunków pogodowych, preferowanego komfortu termicznego i jakości powietrza, w ramach stref o różnym przeznaczeniu (sale szkoleniowe i konferencyjne, pomieszczenia ekspozycyjne, biurowe, techniczne, socjalne). BEMS w budynku CTE to nie tylko urządzenia i sterowanie nimi, ale także 32 km kabli oraz 78 liczników energii przesyłających informacje niezbędne do oceny sprawności i ekonomiki instalacji energetycznych oraz algorytmów ich pracy.

· Badania i rozwój technologii energetycznych

Skala wyzwań związanych z projektowaniem eksperymentalnego budynku CTE oraz optymalizacja pracy systemu energetycznego CTE, skłoniła do współpracy grupę 15 naukowców z Politechniki Wrocławskiej, reprezentujących tak różne wydziały, jak inżynieria środowiska, architektura, budownictwo, energetyka elektronika i fotonika. Na bazie CTE prowadzone są nowatorskie prace badawcze. M.in. nad prototypem autonomicznego systemu energetycznego dla budynku, wykorzystującego międzysezonową akumulację ciepła solarnego uzyskiwanego z wysokotemperaturowego kolektora parabolicznego. Trwają też badania nad regeneracją dolnego źródła pompy ciepła (3 odwierty pomp na sondach regenerowane w okresach letnich ciepłem odpadowym). Innowacyjny charakter projektu CTE i skala wyzwań badawczo-rozwojowych już na etapie projektowania i wykonawstwa przyniósł plon w postaci rozpoczęcia 2 przewodów habilitacyjnych i 4 prac doktorskich.

– Rozwój regionalnego rynku prosumenckiego małej energetyki odnawialnej

CTE i SWP stworzyły wielkoskalowy program rozwoju energetyki prosumenckiej dla 14 gmin województwa dolnośląskiego i są obecnie jego liderem. Program jest realizowany w latach 2017-2019 ze współfinansowaniem środków RPO WD w formule grantowej. Jest to program inwestycyjny związany z masową realizacją instalacji solarnych (głównie PV) w budynkach mieszkalnych (blisko 600 instalacji). Obejmuje weryfikację techniczną budynków zgłoszonych do programu, ich ocenę energetyczną, dobór instalacji i urządzeń, a także stworzenie sprawnego systemu organizacyjno-wykonawczego powiązanego ze schematem grantowym dla mieszkańców i współudziałem gmin partnerskich. CTE pełni też rolę koordynacyjną w zakresie włączenie licznych podmiotów z branży OŹE oraz energetyki tradycyjnej, w celu zapewnienia podwyższonego standardu techniczno-jakościowego realizacji. Program jest uzupełniony aktywnymi działaniami, zwiększającymi świadomość i partycypację obywatelską mieszkańców wybranych gmin.

CEL


DLA KOGO


 

TERMINY

 

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE INTELIGENTNEGO BUDOWNICTWA